ترکیه یکی از مرفه ترین و مناسبترین کشورهای منطقه برای زندگی است. با موقعیت جغرافیایی، احاطه شدن توسط دریا از سه جهت، و زیبایی هایی طبیعی خود نه تنها در منطقه بلکه یکی از مهمترین کشورهای دنیا است.

ما بعنوان MYPLUS INVESTMENT به سرمایه گذاران خود گزینه های سرمایه گذاری با پروژه های مناسب ارائه داده، و در ادامه آن تمام مراحل قانونی لازم جهت دریافت شهروندی جمهوری ترکیه یا اجازه اقامت را پیگیری میکنیم.

با مفهوم خدمات VIP، کلیه مدارک و روندهای بوروکراتیک را در کمترین زمان کامل میکنیم.

www.myplusinvestment.com

Copyright © Vema Tuzla . All rights reserved.

مطابق با قوانین زلزله 2019

Web Solution & Technology: Simurgsoft